Žodynėlis

Čia rasite svarbiausius terminus, susijusius su įtraukiąja leidyba.

1. Sąvokos ir terminai

1.1. Alternatyvus tekstas (angl. alt text) – trumpa tekstinė informacija, nusakanti iliustracijos esmę.

1.2. Alternatyvaus formato leidiniai (angl. alternative formats) – leidiniai, parengti formatais, suteikiančiais alternatyvą įprastam spausdintam tekstui.

1.3. Atrandamumas (angl. discoverability) – informacijos ar leidinio suradimo internete ar duomenų bazėse tikimybės laipsnis. Tikslūs metaduomenys, pavyzdžiui, pavadinimas, anotacija, raktažodžiai, didina atrandamumą. Žr. taip pat 1.16. Metaduomenys.

1.4. Audioknyga (angl. audiobook) – žr. 1.11. Garsinis leidinys.

1.5. Brailio raštas (angl. Braille) – Luji Brailio (Louis Braille, 1809-1852) sukurtas iškilusis neregių raštas, kurio rašmenys – taškų kombinacijos – apčiuopiami pirštais.

1.6. Brailio rašto eilutė (angl. Braille display) – įrenginys, kuris ekrano skaitymo įrangos perskaitytą tekstą vartotojui pateikia Brailio raštu.

1.7. Dinamiškas / prisitaikantis maketas (angl. reflowable layout) – el. leidinio maketas, kuris prisitaiko prie įrenginio ekrano dydžio. Vartotojas gali keisti ir kitus el. leidinio parametrus, pvz., šriftą, jo dydį. Priešinga fiksuotam maketui (žr. 1.10.).

1.8. Disleksija (angl. dyslexia) – visą gyvenimą išliekantis neurologinis ypatumas, dėl kurio, nesant regos sutrikimų, sunku taisyklingai ir sklandžiai skaityti ir rašyti (žr. taip pat 1.26. Specifiniai mokymosi sutrikimai).

1.9. Elektroninis leidinys (angl. ebook) – žr. 1.25. Skaitmeninis leidinys.

1.10. Fiksuotas maketas (angl. fixed layout) – el. knygos maketas, kuriame teksto ir paveikslėlių vietos yra fiksuotos. Toks išdėstymas gali būti taikomas, pavyzdžiui, vaikiškose paveikslėlių knygose. Fiksuotas išdėstymas gali apsunkinti skaitymą pagalbinių technologijų naudotojams, nes šie negalės keisti ir pritaikyti maketo pagal savo poreikius. Priešinga dinamiškam maketui (žr. 1.7.).

1.11. Garsinis leidinys, taip pat audioleidinys (angl. audiobook)– leidinio teksto garsinis įrašas, parengtas diktoriaus arba balso sintezatoriaus.

1.12. Garsinis vaizdavimas (angl. long description) – vizualinės informacijos perteikimas žodžiu žmonėms, turintiems regėjimo negalią. Garsinio vaizdavimo metu žodžiais išsamiai apibūdinama vaizdinė informacija (nupasakojamas bendras vaizdas, perteikiamas kontekstas, apibūdinama veikėjų išvaizda ar jų veiksmai, emocijos).

1.13. Hipersaitas (angl. hyperlink) – nuoroda į kitą to paties dokumento dalį, kitą dokumentą arba šaltinį.

1.14. Įtraukioji leidyba (angl. inclusive publishing) – leidybos kryptis, kurios procesuose nuo pat pradžios vadovaujamasi prieinamumo gairėmis, tokiu būdu užtikrinant galimybę skaityti visiems, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pasiekiamas leidinio turinys (pvz., perskaitomas integruotomis ar pagalbinėmis technologijomis, tokiomis kaip ekrano skaitytuvas).

1.15. Medijų persidengimas (angl. media overlay) – tai teksto ir garso sinchronizavimas el. knygoje. EPUB ir DAISY formatų leidiniuose medijų persidengimas yra suformuojamas naudojant SMIL standartą.

1.16. Metaduomenys (angl. metadata) – struktūrizuota skaitmeninė informacija, kuria aprašoma dokumento sandara, jo aplinka ir valdymo ypatumai. Yra 2 metaduomenų tipai: išoriniai – ONIX – aprašomieji ir administraciniai metaduomenys, žr. 2.20. ir vidiniai – Schema.org – struktūriniai metaduomenys ir žymėjimo kalbos, žr. 2.24.

1.17. Negalintieji skaityti įprastai (angl. print-impaired, print-disabled) – žmonės, kurie dėl laikinų ar nuolatinių sveikatos būklių ar specifinių mokymosi sutrikimų negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Kliūtys spausdintam tekstui perskaityti gali būti: regos sutrikimai, fiziniai sutrikimai (pvz., patirtos traumos ar nervų-raumenų ligos), neurologiniai ypatumai, sąlygojantys specifinius mokymosi sutrikimus (pvz., disleksija, disgrafija), žr. taip pat 1.26. Specifiniai mokymosi sutrikimai.

1.18. Pagalbinės technologijos (angl. assistive technologies) – tai įrenginiai, prietaisai ar programos, leidžiančios žmonėms su negalia savarankiškai naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. Pagalbinėms technologijoms priskiriamos, pvz., ekrano skaitymo programos, ekrano turinį vartotojui paverčiančios balsu. Pagalbinėms technologijoms priskiriama Brailio rašto eilutė, naudojama kartu su ekrano skaitymo programa ir ekrano turinį vartotojui perduodanti Brailio raštu.

1.19. Paveikslėlio aprašymas (angl. image description) – rašytinis paveikslėlio ar kitos vaizdinės medžiagos paaiškinimas, kurį vartotojui pateikia ekrano skaitymo programinė įranga. Esminė informacija pateikiama alternatyviu tekstu (žr. 1.1), o išsamus sudėtingos vaizdinės informacijos perteikimas  vadinamas garsiniu vaizdavimu (angl. long description) (žr. 1.12.).

1.20. Prieinama leidyba (angl. accessible publishing) – leidyba, kurios tikslas yra knygas ar kitus leidinius padaryti prieinamus negalintiesiems skaityti įprastai.

1.21. Prieinamas formatas (angl. accessible format) – tai leidinio formatas, naudojamas prieinamiems leidiniams rengti (pvz., Brailio rašto, garsinis, EPUB, DAISY ir pan.).

1.22. Prieinamas leidinys (angl. accessible publication)– tai leidinys, kuris gali būti perskaitytas skaitytojų, negalinčių skaityti įprastai. Prieinamo leidinio skaitymui gali būti pasitelkti skirtingi pojūčiai: rega, klausa, lytėjimas ar šių pojūčių kombinacija.

1.23. Prieinamumas (angl. accessibility) – savybė, užtikrinanti prieigą prie paslaugų (pvz., skaitmeninių leidinių) žmonėms su negalia.

1.24. Semantinės žymos (angl. semantic markup) – kuriant el. leidinio struktūrą naudojamos struktūrinius elementus apibūdinančios žymos. Pvz., skirtingų lygių antraštės žymimos atitinkamo lygio antraščių žymomis, lentelės žymimos lentelių žymomis.

1.25. Skaitmeninis leidinys (taip pat elektroninis leidinys) – leidinys, kuris pateiktas skaitmeniniu formatu ir pasiekiamas skaitmeninių įrenginių ir technologijų pagalba (pvz., garsinė knyga, skaitmeninė tekstinė knyga).

1.26. Specifiniai mokymosi sutrikimai – skaitymo ir rašymo sutrikimai, dėl kurių sunku taisyklingai ir sklandžiai skaityti bei rašyti, išliekantys visą gyvenimą (žr. taip pat 1.8. Disleksija).

1.27. Sukurtas prieinamu leidinys (angl. born-accessible publication) – el. leidinys, nuo pat pradžių sukurtas taip, kad būtų prieinamas visiems skaitytojams (žr. taip pat 1.14. Įtraukioji leidyba).

2. Technologiniai ir kiti terminai, trumpinimai

2.1. ACE – Ace by DAISY – DAISY konsorciumo sukurta nemokama atvirojo kodo programa, skirta EPUB failų prieinamumui patikrinti bet kuriame leidybos proceso etape. Ji sukurta siekiant padėti įvertinti atitiktį EPUB prieinamumo specifikacijai.

2.2. Adobe InDesign – leidybai skirta programa, leidžianti kurti leidinius PDF ir EPUB formatais.

2.3. ARIA (angl. Accessible Rich Internet Applications) vaidmenų ir atributų rinkinys, kuriais apibrėžiami būdai, kaip padaryti žiniatinklio turinį ir programėles prieinamas žmonėms su negalia. ARIA vaidmenys suteikia žiniatinklio turiniui semantinę reikšmę, todėl ekrano skaitytuvai gali pateikti ir palaikyti sąveiką su objektu taip, kad jis atitiktų naudotojo lūkesčius.

2.4. BPMN (angl. Business Process Model and Notation) – veiklos procesams aprašyti skirta notacija.

2.5. BRF (angl. Braille Ready Format) – specializuotas skaitmeninio leidinio Brailio raštu formatas.

2.6. CMYK (angl. cyan, magenta, yellow and key) – spalvų, naudojamų spausdinimo procese, santrumpa: žydra, purpurinė, geltona ir pagrindinė (juoda, reguliuojanti šviesumą / tamsumą).

2.7. CSS (angl. Cascading Style Sheets) – pakopiniai stiliai – tai hipertekstinės kalbos stiliai, kuriais aprašomi hipertekstinio dokumento formatai. Į stilius įtraukiama informacija apie hipertekstinio dokumento išvaizdą, pavyzdžiui, teksto šriftą, spalvą, įtraukas, intervalus tarp pastraipų ir eilučių. Pagrindinis pakopinių stilių sukūrimo tikslas yra atskirti dokumento turinį nuo jo pateikimo (apipavidalinimo).

2.8. DAISY (angl. Digital Accessible Information System) – specializuotas skaitmeninio (elektroninio) leidinio formatas, skirtas negalintiesiems skaityti įprastai. Šio formato leidiniuose gali būti integruotas tekstas ir jo garsinis įrašas.

2.9. DB (angl. database) – duomenų bazė.

2.10. DRM (angl. Digital Rights Management)elektroninė (skaitmeninė) autorių teisių valdymo sistema – tai techninės apsaugos priemonės, skirtos užkirsti kelią neteisėtam el. knygų naudojimui, kopijavimui ir sklaidai.

2.11. ELVIS – Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta asmenims, negalintiems skaityti įprastai.

2.12. EPUB (angl. trump. Electronic Publication) – skaitmeninio (elektroninio) leidinio formatas, lengvai prieinamas įvairiems skaitymo įrenginiams. Dėl savo prieinamumo EPUB formatas laikomas įtraukiosios leidybos standartu.

2.13. EPUB-checker – nemokama atvirojo kodo programa, skirta patikrinti, ar EPUB failas yra tinkamai parengtas. Programos testavimo mechanizmai pagrįsti oficialiu atvirojo kodo EPUBCheck EPUB validatoriumi.

2.14. HTML (angl. HyperText Markup Language) – hiperteksto žymėjimo kalba, dažniausiai naudojama tinklalapiams. Skaitmeninėje leidyboje – EPUB leidiniams. Hiperteksto struktūra, išdėstymas aprašomi naudojant gaires ir atributus.

2.15. IS (angl. information system) – informacinė sistema.

2.16. LAB (angl. Lithuanian Audiosensory Library) – BĮ Lietuvos audiosensorinė biblioteka.

2.17. MathML (Mathematical Markup Language) – HTML kalbos plėtinys, pritaikytas matematiniams reiškiniams užrašyti.

2.18. MP3 – skaitmeninio garsinio leidinio formatas, kuriame įrašytas diktoriaus arba balso sintezatoriaus įgarsinto garso įrašas.

2.19. OCR (angl. Optical Character Recognition) – optinių simbolių (ženklų) atpažinimo technologija.

2.20. ONIX (ONIX yra „ONline Information eXchange“ santrumpa) – XML pagrįstas knygų metaduomenų standartas, kuris leidžia leidėjams nuosekliai dalytis informacija apie leidybos produktus su mažmenininkais ir kitais tiekimo grandinės partneriais. ONIX metaduomenys naudojami bibliografiniams duomenims fiksuoti ir perduoti (tiek skaitmeninių, tiek spausdintinių formatų leidinių).

2.21. OPF (Open Package Format) – XML failas, kuriame pateikiami bibliografiniai ir struktūriniai metaduomenys apie EPUB leidinį, todėl jis yra pagrindinis informacijos apie tai, kaip jį apdoroti ir atvaizduoti, šaltinis, t. y. informacija apie leidinio turinį.

2.22. pdf, PDF (Portable Document Format) – failo formatas (pdf), kuriam pridėjus kodo žymenis (angl. tags), PDF failas atitinka WCAG reikalavimus ir jį galima perskaityti naudojant pagalbines technologijas.

2.23. PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) – prieinamų PDF failų standartas (ISO 14289).

2.24. Schema.org metaduomenys – tai žymų sistema, naudojama el. leidinio prieinamumo ir kitoms savybėms apibrėžti ir žymėti. Šie metaduomenys gali būti naudojami HTML dokumentuose prieinamoms turinio (pvz., vaizdo įrašų) savybėms apibūdinti. Jie taip pat gali būti įtraukti į EPUB dokumentą ar garsinius failus, kad suteiktų žinių apie šių leidinių prieinamumą. Į juos įeina bibliografinė informacija ir struktūriniai duomenys apie leidinį.

2.25. Sigil – nemokama atvirojo kodo programa, skirta EPUB leidiniams kurti.

2.26. SMIL (angl. Synchronized Media Integration Language) – sinchronizuotos medijos integravimo kalba, kuria galima sujungti tekstą ir garsą. Tai – XML pagrįsta kalba, kuria autoriai gali pateikti vartotojui interaktyvias daugialypės terpės pateiktis. SMIL leidžia apibrėžti laiko, išdėstymo, animacijos, vaizdinių perėjimų, medijos įterpimo ir kitas žymas.

2.27. SVG (angl. Scalable Vector Graphics) – internetinis vektorinių failų formatas.

2.28. TTS (angl. Text-to-speech) – pagalbinė technologija, kuri garsiai skaito skaitmeninį tekstą. Kartais ji vadinama „garsinio skaitymo“ (angl. read aloud) technologija. TTS gali kompiuteryje ar kitame skaitmeniniame įrenginyje esančius žodžius paversti garsu.

2.29. WAI-ARIA, žr. 2.3. ARIA.

2.30. WCAG, Web Content Accessibility Guidelines – Pasaulinio saityno turinio prieinamumo gairės, sukurtos Pasaulinio saityno konsorciumo (World Wide Web Consortium (W3C), apibrėžiančios skaitmeninių produktų ir paslaugų prieinamumo kriterijus.

2.31. XML (angl. Extensible Markup Language) – universali dokumentų ženklinimo kalba, skirta dokumentų struktūrai aprašyti.